ДЭД ЗӨВЛӨХ ОНЛАЙНДЭД ЗӨВЛӨХ ОНЛАЙН

Ашиг, хууль эрх зүйн зөвлөгөө, онлайн болон утсаар Бүх санал, иргэд, үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх явуулж байна зөвхөн мэргэшсэн хуульч, өмгөөлөгч. Ажил мэргэжилтэн гэсэн үг хатуу нэрээ, нууцлалын нөхцөл байдлыг хэрэг. Ээлж бүр худалдан авагч нь биш санаа зовох хэрэгтэй талаар цаашид тархах ямар ч яриа түүний зөвшөөрөл.