ОНЛАЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ НЬ ХУУЛЬЧОНЛАЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ НЬ ХУУЛЬЧ

Юу үнэндээ би асуух гэж байгаа хуульч?

Хэрэв би болох товчхон, тодорхой тайлбарлах асуудал нь өөрөө?

Ямар хариулт би бодож байна вэ?

Хэрэв би хүссэн сонсох гэсэн баталгааг мэдээж би мэдэж байна уу? Магадгүй би зүгээр л хүссэн батлахын тулд миний гэм буруугүйг?

Би хүлээн авахад бэлэн саналыг нь хуульч биш гэдгийг давхцаж миний хувийн бодлоор?

Би юу хийх гэж байгаа үед хуульч биш давхцаж миний харах асуудал байна вэ?

Нь клиент, хандсан «хуульч онлайн», ихээхэн хамаарна ашиг болно гэдгийг хүлээн авсан хэлэлцүүлэг.