хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх орон сууцны асуудалХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ОРОН СУУЦНЫ АСУУДАЛ

Хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх орон сууцны асуудлыг ерөнхийдөө тусалдаг шийдвэрлэх чухал асуудлууд үүсч зэрэг биш, харин хамгийн чинээлэг иргэд манай улс, тиймийн тул, өгсөн талаар манай вэб сайт, онлайн туслах ямар ч үнэ төлбөргүй

Энэ нь ашигтай, аль аль нь иргэд, хуульчид өөрсдөө тийн олж авах сан боломжит үйлчлүүлэгч