ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ, ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙНХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ТАЛААР ЗӨВЛӨГӨӨ, ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН

Зайлсхийхийн тулд ийм асуудал, мөн түүнчлэн зөв боловсруулах шаардлагатай бичиг гүйлгээ, үйлчилгээг ашиглах нь үл хөдлөх хөрөнгийн өмгөөлөгч манай бүс нутагт, өгсөн хуулийн фирм.

Манай мэргэжилтнүүд өндөр түвшинд явуулах хууль эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх ажил гүйлгээ хооронд биет болон хуулийн этгээд, бүх үл хөдлөх хөрөнгө: худалдан авах болон худалдах орон сууц, өрөө, хувьцаа, орон сууц, барилга, газар, үл хөдлөх хөрөнгийн цогцолбор, түрээс, орон сууцны зээл, хамгаалах ашиг сонирхлыг манай үйлчлүүлэгч болон бүрэн хангах эрх зүйн хамгаалалт бүр тодорхой ажил гүйлгээ.