ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАМЖХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАМЖ

Зүрх нь энэ систем нь үндсэн дээр хоер талын болон олон талт гэрээ удирдах хамгаалах субъект, хууль тогтоох бүрэн эрх шүүхийн шийдвэрлэх маргаан янз бүрийн ангилал, холбогдох хууль эрх зүйн тогтолцоо, хүндэтгэх байцаан шийтгэх эрхийг гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний болон хос иргэн; ийм гэрээ байгаа хуулиар зохицуулна хүлээн хүчинтэй янз бүрийн баримт бичиг (гэрчилгээ, диплом.), хууль сахиулах, шүүхийн тогтоол, захирамжийг дээр маргаан, тээвэрлэлттэй холбоотой бичиг баримтууд шилжүүлэн нь гэмт хэрэгтэн (шилжүүлэн), Т. Д.

нэг тал нь хэд хэдэн олон талт болон хоер талын гэрээ