Бүх Хуульчид дэлхийн! Хууль эрх зүйн кафе нь хуульчид онлайн.


Хэрхэн Гомдол гаргах


Гомдол гарч болох ажил

сургуульгэр орон.

олон нийтийн гарч байна Эцэст нь.

гаргаж таны гомдлыг холбогдох газар. хариуцсан хүн Дэлгэрэнгүй зөвлөгөө. түүний дотор хэрхэн файл болон амаар гаргасан гомдол. уншаад л бай.