Хэрхэн Файл гэр бүл СалалтГаргах салах болох нь төвөгтэй үйл явц, ялангуяа оноос хойш, энэ нь ялгаатай улсын төрөөс байна

Дараа нь, бөглөх, зөв шүүх хэлбэр, тэднийг хянаж таны хуульч

Хэрэв бүх зүйл зөв бөглөсөн, буцах хэлбэр шүүхэд албан есоор файл, тэдэнд таны гэр бүлийн хүн үйлчилсэн нь гэр бүл салалтын баримт бичиг