ӨМГӨӨЛӨГЧ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУУЛЬЧ ЗАРДАЛ

Юу ялгааг хамаарна үйлчилгээний өртгийг нь эрүүгийн хуульч. Зардал үйлчилгээг хамгаалагч тохиолдол бүрт нь нэг бүрчлэн тодорхойлж байна.

Үед бүрдүүлэх эцсийн үнэ, үйлчилгээний харгалзан:

Хуулийн, Эрүүгийн хууль, шүүгдэгч.

Тоо оролцсон шинжээчид (энэ нь нэг зүйл бол та хулгай; энэ нь нэг бол луйвар нь олон улсын түвшинд ашиглаж байгаа компьютерийн технологи болон оролцсон 20 гаруй хүн).

Хугацааны зорилготой шийтгэл.

Хэлбэрээр үйлчилгээ

Урьдчилсан мөрдөн байцаалтын хэрэг дээр.

Дүр зураг нь гэмт хэрэг, газар харгалзан эрүүгийн кейс, болон бусад шалгуур.

Үе, одоо эрүүгийн хэрэг