ӨМГӨӨЛӨГЧ ҮЙЛЧИЛГЭЭҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУУЛЬЧ

Болж хохирогч нь гэмт хэрэг, эсвэл хамаарах прокурорын хууль сахиулах байгууллага, хүн, тодорхой тусламж хэрэгтэй мэргэшсэн эрүүгийн батлан хамгаалах хуульч гэж хамгаалж, хууль есны эрх, ашиг сонирхол, хурдан зогсоох, хууль бус үйл ажиллагааг.

Сайн хуульч хэрэгтэй эхнээс нь төгсгөл нь туслахын тулд түүний үйлчлүүлэгч асуудлыг шийдвэрлэхэд ашиглах шаардлагатай бүх арга, арга зүй хамгаалахын тулд өөрийн эрх ашгийг.