ЗӨВЛӨГӨӨ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙГ

ЗӨВЛӨГӨӨ ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ Үйл ажиллагааг хуульчдын эхэлж, гурав дахь, дөрөв дэх сургалт Дөрвөн үндсэн чиглэлээр: эрүүгийн хууль, төрийн хууль, тғрийн болон олон улсын. Хамгийн түгээмэл хувийн хуульч — иргэний Энэ үйлчилдэг өмгөөлөгч нь шүүх, хуульчид, хууль зүйн үйлчилгээний бизнес. Оюутан авч улсын хууль, боломжтой байх болно ирээдүйд ажиллах төрийн болон олон нийтийн байгууллага. Эрүүгийн хувийн ярьдаг нь өөрөө: энэ нь сургах ирээдүйн сонирхогчид Гэдгийг анхаарна сонгох нь хувийн гэсэн үг биш, их Сургууль төгссөн байх боломжтой вэ, цаашид бусад газарт. Мэдээж, хууль эрх зүйн боловсролын янз бүрийн их, дээд сургуулиуд харилцан адилгүй байдаг. Тэгэхээр, Эдийн засгийн Дээд сургууль бэлтгэдэг хуульчид