Эрүүгийн Хуульч — Ажлын Байрны Тодорхойлолт, Боловсрол, Цалин, Ажил Эрхлэлт

Эрүүгийн хуулийн байгууллага хуулийн тодорхойлдог эрүүгийн зан үйлийг зохицуулдаг шийтгэл нь гэмт хэрэг үйлдсэн. Энэ явдал нь системийн хууль, эрх зүйн дүрэм гэж байгаа газар нь хорих буруу явуулах, хамгаалах нийгэмлэгийн. Энэ тогтоолуудыг баталсан байна аль аль нь улсын болон холбооны хууль тогтоомж гаргах иж бүрэн талбай нь хууль. Хүмүүс энэ журмыг зөрчсөн хууль нүүр ноцтой үр дагавар, ба энэ нь ихэвчлэн шаардлагатай туслалцаа эрүүгийн хуульч. Эрүүгийн хуулийн болгодог тодорхой зан үйл нь хууль бус, бүр төрийн тодорхойлсон явуулах гэж үздэг бол гэмт хэрэг. Тус улсын бас тогтоожээ шийтгэл эдгээр гэмт хэрэг, болох тархац хор хөнөөлийг нь бага торгууль, олон