Civics

Civics үүсчээ франц үг caique, утга иргэн, латин, иргэний, гарланд царс навч зүүж тухай толгойд нь титэм, д өгсөн шагнал хүмүүсийн хадгалсан өөр нэг иргэн нь нас барсан. Civics байгаа зүйлийг хүмүүс хийж нөлөөлөх хамт иргэд, ялангуяа тэр холбоотой засвар үйлчилгээ хот байгуулалтын хғгжил. Иргэний боловсрол нь судлах нь онол, улс төр, практик асуудлыг иргэн, түүнчлэн түүний эрх, үүрэг. Энэ нь орно, судалгаа, иргэний хууль, иргэний хууль, судалж, засгийн газрын анхаарлыг үүргийг иргэд―ялгаатай нь гадаад хүчин зүйл―үйл ажиллагаа, хяналтыг засгийн газар. Энэ Merriam-Webster толь бичигт тодорхойлсон civics»гэж судалж, эрх, үүргийг иргэн, хэрхэн засгийн газрын ажил.’ Тодорхойлолт нь толь бичиг нь:»судалгаа,